SUZUKI CARRY_TRUCK DA52T Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->SUZUKI->CARRY_TRUCK->DA52T

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 8314 USS Shizuoka 2013-11-16 DA52T KU white MT5 59000 KM 3 30000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4352 TAA Kyushu 2013-11-19 DA52T white F5 204000 KM 3 80000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 458 JU Saitama 2013-11-19 DA52T KU white F5 64000 KM R 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 10397 JU Gifu 2013-11-16 DA52T white F5 78000 KM 4 10000 79000 SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 43622 HAA Kobe 2013-11-16 DA52T KU white F5 193000 KM 3 0 69000 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU 3ポウビラキ DA52T 40087 JU Gifu 2013-11-16 DA52T KU 3ポウビラキ white F5 33000 KM R 1000 229000 SOLD BY NEGO
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8243 JU Aichi 2013-09-26 DA52T white 5F 133000 KM R35 7000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KUスペシャル 3ポウ DA52T 1099 JU Tokyo 2013-11-18 DA52T KUスペシャル 3ポウ white F5 68000 KM 3.5 50000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 60158 USS Osaka 2013-09-27 DA52T white MT5 82000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8514 USS Okayama 2013-11-16 DA52T white MT5 154000 KM 3 70000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 310 JU Hiroshima 2013-09-26 DA52T KA white F5 128000 KM R 39000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 85809 USS Tokyo 2013-09-26 DA52T KU white MT5 56000 KM R 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウ DA52T 199 KCAA Fukuoka 2013-09-26 DA52T レイゾウレイトウ white FAT 155000 KM R 50000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 60080 USS Osaka 2013-09-27 DA52T KU white MT5 102000 KM 3 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 3142 USS Tokyo 2013-09-26 DA52T KU white AT 51000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウシャ マイナス5ト DA52T 111 JU Gifu 2013-09-28 DA52T レイゾウレイトウシャ マイナス5ト white F5 101000 KM R 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1340 LAA Kansai 2013-09-26 DA52T white 5F 86000 KM R 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU 3ポウ DA52T 107 BAYAUC 2013-09-25 DA52T KU 3ポウ white 5F 84000 KM 3.5 120000 123000 SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 85187 USS Tokyo 2013-09-26 DA52T white MT5 107000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 1323 IAA Osaka 2013-09-25 DA52T KU white F5 118000 KM R 1000 45000 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8894 JU Aichi 2013-09-26 DA52T white 5F 205000 KM R35 7000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 608 SLC Tokyo Nyusatsu 2013-09-25 DA52T white 5FMT 13000 KM 0 101000 SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウ DA52T 4143 KCAA Fukuoka 2013-11-14 DA52T レイゾウレイトウ white FAT 155000 KM R 50000 131000 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3039 JU Hiroshima 2013-09-26 DA52T white F5 140000 KM 3.5 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8043 USS Okayama 2013-11-16 DA52T white MT5 96000 KM 3.5 99000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 328 KCAA Fukuoka 2013-09-26 DA52T white F5 100000 KM R 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 9101 TAA Yokohama 2013-11-16 DA52T white F5 102000 KM R 30000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4127 KCAA Fukuoka 2013-09-26 DA52T white F5 67000 KM R 30000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK ダンプ DA52T 60585 HAA Kobe 2013-11-16 DA52T ダンプ white F5 61000 KM 3.5 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 316 KCAA Fukuoka 2013-11-14 DA52T 3ポウカイ white F5 93000 KM R 20000 187000 SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4708 JU Fukuoka 2013-11-15 DA52T white F5 143000 KM R 100000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU 3ポウカイ DA52T 43152 HAA Kobe 2013-11-16 DA52T KU 3ポウカイ white F5 42000 KM RA 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 747 JU Saitama 2013-07-16 DA52T white F5 136000 KM R 13000 70000 SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7509 JU Fukuoka 2013-11-15 DA52T white F5 97000 KM 4000 0
2001 OTHERS UMAX_OTH DA52T 141021 UMAX 0000-00-00 DA52T 95000 KM 230000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1214 LAA Kansai 2013-07-18 DA52T white 5F 233000 KM R 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 182 USS Yokohama 2013-07-16 DA52T white MT5 39000 KM RA 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 232 JU Hiroshima 2013-07-18 DA52T white F5 291000 KM R 67000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 1187 IAA Osaka 2013-07-17 DA52T KU white F5 159000 KM 3.5 1000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 60637 USS Yokohama 2013-07-16 DA52T white MT5 39000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 1427 IAA Osaka 2013-10-30 DA52T KU white F5 130000 KM 3.5 1000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウ DA52T 7063 KCAA Fukuoka 2013-10-31 DA52T レイゾウレイトウ white FAT 155000 KM R 50000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 70 KCAA Fukuoka 2013-10-31 DA52T white FAT 135000 KM 3.5 50000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 226 CAA Chubu 2013-10-30 DA52T KU white F5 79000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU スペシャル DA52T 3188 TAA Chubu 2013-10-31 DA52T KU スペシャル white F5 62000 KM 3 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4151 KCAA Fukuoka 2013-10-31 DA52T white F5 67000 KM R 30000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 690 BCN 2013-10-30 DA52T KU white F5 64000 KM R 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 1121 JU Aichi 2013-10-31 DA52T KU white 5MT 46000 KM 4 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2002 USS Okayama 2013-11-09 DA52T white MT5 70000 KM RA 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4578 TAA Kyushu 2013-11-12 DA52T white F5 204000 KM 3 80000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU スペシャル DA52T 3032 TAA Chubu 2013-11-14 DA52T KU スペシャル white F5 62000 KM 3 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7382 CAA Gifu 2013-11-12 DA52T white AT 72000 KM 3.5 18000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 5025 JU Tokyo 2013-11-11 DA52T white MT 58000 KM 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 8 JU Shizuoka 2013-11-12 DA52T KU white F5 145000 KM 3 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 1069 JU Tokyo 2013-11-11 DA52T KU white F5 126000 KM 3.5 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 7009 TAA Kinki 2013-11-12 DA52T KU white F5 193000 KM 3 1000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2041 USS Okayama 2013-11-09 DA52T white MT5 154000 KM 3 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8028 JU Aichi 2013-12-05 DA52T white 5F 32000 KM R2 7000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU SP 0ウリキリ DA52T 5108 JU Kanagawa 2013-12-05 DA52T KU SP 0ウリキリ white F5 50000 KM RS 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU スペシャル DA52T 3031 TAA Chubu 2013-12-05 DA52T KU スペシャル white F5 62000 KM 3 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウシャ DA52T 60027 HAA Kobe 2013-12-07 DA52T レイゾウレイトウシャ white F5 14000 KM 4 150000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウ DA52T 7027 KCAA Fukuoka 2013-12-05 DA52T レイゾウレイトウ white FAT 155000 KM R 50000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU 3ポウカイ DA52T 43142 HAA Kobe 2013-12-07 DA52T KU 3ポウカイ white FA 127000 KM 3 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK ダンプ DA52T 60529 HAA Kobe 2013-12-07 DA52T ダンプ white F5 61000 KM 3.5 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウ DA52T 4143 KCAA Fukuoka 2013-10-10 DA52T レイゾウレイトウ white FAT 155000 KM R 50000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 51 JU Mie 2013-10-08 DA52T KU white F5 86000 KM 3.5 0 75000 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK ゲートツキ DA52T 3075 TAA Kinki 2013-10-08 DA52T ゲートツキ white F5 13000 KM 3.5 10000 103000 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3183 TAA Kyushu 2013-10-08 DA52T white F5 95000 KM 3 10000 76000 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4185 KCAA Fukuoka 2013-10-10 DA52T white F5 67000 KM R 30000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 41 BCN 2013-10-09 DA52T white F5 107000 KM 3.5 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウシャ DA52T 5038 LAA Shikoku 2013-10-09 DA52T レイゾウレイトウシャ white F5 14000 KM 4 200000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2036 ARAI Sendai 2013-10-08 DA52T white F5 200000 KM RA 10000 28000 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 7221 TAA Kinki 2013-10-08 DA52T KU white FAT 115000 KM R 5000 41000 SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KUスペシャル DA52T 3090 NAA Nagoya 2013-10-10 DA52T KUスペシャル white 5F 74000 KM 3.5 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK フメイ DA52T 5034 BAYAUC 2013-10-09 DA52T フメイ white 5F 112000 KM 0 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 353 CAA Chubu 2013-10-09 DA52T KU white F5 79000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4560 TAA Kyushu 2013-10-08 DA52T white F5 204000 KM 3 90000 0 NOT SOLD
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4710 JU Fukuoka 2013-10-11 DA52T white F5 143000 KM R 100000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK フメイ DA52T 6 BAYAUC 2013-10-09 DA52T フメイ white 5F 116000 KM 0 30000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 121 USS R-Nagoya 2013-10-14 DA52T white MT5 25000 KM RA 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU スペシャル 3ポウカイ DA52T 347 CAA Gifu 2013-10-15 DA52T KU スペシャル 3ポウカイ white F5 68000 KM 3.5 1000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 53 JU Mie 2013-10-15 DA52T KU white F5 86000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU 3ポウカイ DA52T 369 CAA Tokyo 2013-10-15 DA52T KU 3ポウカイ white AT 76000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 191 BCN 2013-10-16 DA52T white F5 107000 KM 3.5 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6115 JU Saitama 2013-10-15 DA52T white FA 63000 KM 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2086 JU Tokyo 2013-10-14 DA52T white F5 137000 KM 3 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4265 TAA Kyushu 2013-10-15 DA52T white F5 204000 KM 3 80000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2019 ARAI Sendai 2013-10-15 DA52T white F5 200000 KM RA 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1087 JU Mie 2013-10-15 DA52T white F5 69000 KM 3.5 50000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU スペシャル 3ポウカイ DA52T 423 CAA Gifu 2013-10-15 DA52T KU スペシャル 3ポウカイ white F5 56000 KM 3.5 1000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3636 TAA Shikoku 2013-11-05 DA52T white F5 87000 KM RA 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU スペシャル DA52T 3106 TAA Chubu 2013-11-07 DA52T KU スペシャル white F5 62000 KM 3 10000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU スペシャル 3ポウカイ DA52T 288 CAA Gifu 2013-11-05 DA52T KU スペシャル 3ポウカイ white F5 68000 KM 3.5 1000 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 99 CAA Tokyo 2013-11-05 DA52T KU white F5 96000 KM 3.5 0 0
2001 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6161 Honda Kansai 2013-11-04 DA52T white 5F 116000 KM R 5000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KD DA52T 61 USS R-Nagoya 2013-11-18 DA52T KD white FAT 80000 KM 4 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6683 USS R-Nagoya 2013-11-18 DA52T white MT5 30000 KM *** 18000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6634 ARAI Oyama VT 2013-11-16 DA52T white F5 95000 KM RB 0 75000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 50708 USS Kyushu 2013-11-16 DA52T KU white MT5 48000 KM R 10000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3558 USS R-Nagoya 2013-11-18 DA52T white MT5 109000 KM 3.5 55000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 10822 USS Kyushu 2013-11-16 DA52T white MT5 120000 KM 3 50000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 10049 BAYAUC 2013-11-20 DA52T KA white 5F 129000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KD DA52T 3113 JU Tokyo 2013-11-18 DA52T KD white F5 147000 KM R 14000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 9200 Hanaten Osaka 2013-09-26 DA52T white FA 129000 KM R 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6434 USS R-Nagoya 2013-11-18 DA52T white FAT 95000 KM *** 18000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK パワーゲート DA52T 807 KCAA Ebino 2013-09-25 DA52T パワーゲート white F5 62000 KM R 30000 150000 NOT SOLD
2000 SUZUKI SUZUKI DA52T 7586 JU Aichi 2013-09-26 DA52T white 5F 107000 KM - 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 416 JUKumamoto 2013-09-25 DA52T KU white MT 158000 KM 5000 17000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 676 ARAI Oyama 2013-09-26 DA52T white F5 67000 KM RA 12000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 72 USS Fukuoka 2013-09-25 DA52T KU white MT5 38000 KM R 80000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウシャ DA52T 157 JU Gifu 2013-11-16 DA52T レイゾウレイトウシャ white F5 167000 KM 3.5 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA 3ポウビラキ DA52T 44 JU Gifu 2013-09-28 DA52T KA 3ポウビラキ white F5 14000 KM 4 1000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 12111 USS Kyushu 2013-11-16 DA52T white MT5 72000 KM R 120000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3099 USS Tokyo 2013-09-26 DA52T white MT5 87000 KM 3 10000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 1077 USS Shizuoka 2013-11-16 DA52T KU white MT5 83000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 44 USS Fukuoka 2013-09-25 DA52T white MT5 68000 KM 3 90000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KC DA52T 7573 JU Aichi 2013-11-14 DA52T KC white 5MT 93000 KM - 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK レイゾウレイトウシャ 8ナンバー DA52T 271 JAA 2013-09-25 DA52T レイゾウレイトウシャ 8ナンバー white F5 98000 KM 3 0 225000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 3809 JU Aichi 2013-11-14 DA52T 3ポウカイ blue 5F 26000 KM R35 10000 91000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3189 USS Tokyo 2013-09-26 DA52T white MT5 181000 KM R 10000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 186 KCAA Fukuoka 2013-11-14 DA52T 3ポウカイ white F5 108000 KM 3.5 20000 95000 NOT SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7520 USS Saitama 2013-09-27 DA52T white MT5 212000 KM *** 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK パワーゲート DA52T 732 KCAA Ebino 2013-07-17 DA52T パワーゲート white F5 62000 KM R 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1117 USS Shizuoka 2013-11-16 DA52T white MT5 26000 KM 4 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 7073 LAA Shikoku 2013-07-17 DA52T KA white F5 142000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU 3ポウカイ DA52T 357 KCAA Fukuoka 2013-11-14 DA52T KU 3ポウカイ white F5 138000 KM 3.5 0 74000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8463 JU Aichi 2013-07-18 DA52T silver 5F 124000 KM R3 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 9119 TAA Kantou 2013-11-14 DA52T white F5 40000 KM 2 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU サンポウカイ DA52T 253 BCN 2013-07-17 DA52T KU サンポウカイ white F5 59000 KM R 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 1196 LAA Kansai 2013-11-14 DA52T KA white 5F 85000 KM 3.5 0 138000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4030 KAA Kyoto 2013-07-17 DA52T white FAT 89000 KM 3.5 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK レイソウレイトウ DA52T 85009 USS Tokyo 2013-11-14 DA52T レイソウレイトウ white MT 99000 KM 3 20000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7066 JU Mie 2013-07-16 DA52T white FAT 133000 KM R 0 50000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 43155 HAA Kobe 2013-11-16 DA52T white F5 168000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 77 USS Fukuoka 2013-11-13 DA52T white MT5 120000 KM 3 70000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8368 JU Aichi 2013-11-14 DA52T white 5F 93000 KM 3.5 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 8149 USS Okayama 2013-11-16 DA52T KU white MT5 140000 KM 3.5 18000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8783 JU Aichi 2013-11-14 DA52T white 5F 174000 KM 3 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 10086 JU Gifu 2013-11-16 DA52T white F5 92000 KM 3.5 10000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 3164 USS Tokyo 2013-11-14 DA52T KU white MT5 53000 KM 4 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 1003 JU Aichi 2013-11-14 DA52T 3ポウカイ white 5F 92000 KM R35 0 57000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 65029 USS Yokohama 2013-10-29 DA52T white MT5 52000 KM *** 40000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 22 JU Hiroshima 2013-10-31 DA52T KU white F5 91000 KM 3 47000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1142 IAA Osaka 2013-10-30 DA52T white F5 189000 KM 2 1000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK パワーゲート DA52T 632 KCAA Ebino 2013-10-30 DA52T パワーゲート white F5 62000 KM R 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 5101 BAYAUC 2013-10-30 DA52T KA white 5F 97000 KM 4 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 90037 BAYAUC 2013-10-30 DA52T KU white 5F 18000 KM 0 35000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3596 USS R-Nagoya 2013-11-11 DA52T white MT5 109000 KM 3.5 69000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2046 JU Tokyo 2013-11-11 DA52T white F5 191000 KM 3 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KD DA52T 214 JU Saitama 2013-11-12 DA52T KD white F5 80000 KM 3 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8116 USS Shizuoka 2013-11-09 DA52T white FAT 162000 KM RA 28000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 10447 USS Kyushu 2013-11-09 DA52T white MT5 120000 KM 3 70000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 38 USS R-Nagoya 2013-11-11 DA52T white MT5 147000 KM R 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8204 USS Shizuoka 2013-11-09 DA52T white MT5 84000 KM R 38000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7060 JU Tokyo 2013-11-11 DA52T white F5 73000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 60044 HAA Kobe 2013-12-07 DA52T KU white F5 18000 KM 4 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8026 JU Aichi 2013-12-05 DA52T white 5F 83000 KM 4 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8931 JU Aichi 2013-12-05 DA52T white 5F 64000 KM 3.5 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 479 JU Hiroshima 2013-12-05 DA52T KU white F5 40000 KM 3.5 35000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 60237 USS Osaka 2013-12-06 DA52T white MT5 87000 KM RA 10000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 10062 USS Osaka 2013-12-06 DA52T KU white FAT 126000 KM RA 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 53 JU Hiroshima 2013-12-05 DA52T KU white F5 59000 KM R 49000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8525 JU Aichi 2013-12-05 DA52T white MT 205000 KM R3 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 1007 ARAI Bayside 2013-12-06 DA52T KU white F5 3000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 94 KCAA Fukuoka 2013-12-05 DA52T 3ポウカイ white F5 65000 KM 3.5 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6002 JU Nara 2013-12-07 DA52T white F5 103000 KM 3 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 569 CAA Gifu 2013-10-08 DA52T KU white F5 105000 KM R 10000 73000 NOT SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 69 JU Mie 2013-10-08 DA52T white F5 92000 KM 3.5 0 147000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK パワーゲート DA52T 714 KCAA Ebino 2013-10-09 DA52T パワーゲート white F5 62000 KM R 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1005 JU Mie 2013-10-08 DA52T white F5 65000 KM 3 0 48000 NOT SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU 3ポウカイ DA52T 413 CAA Chubu 2013-10-09 DA52T KU 3ポウカイ white F5 66000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 3432 TAA Kyushu 2013-10-08 DA52T KU white F5 39000 KM 3.5 1000 184000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 96 CAA Gifu 2013-10-08 DA52T white F5 41000 KM 4 10000 214000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 3136 Hanaten Osaka 2013-10-10 DA52T KA white F5 72000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK フメイ DA52T 10362 BAYAUC 2013-10-09 DA52T フメイ white FAT 78000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7655 JU Aichi 2013-10-10 DA52T white AT 118000 KM - 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK レイソウレイトウ DA52T 85809 USS Tokyo 2013-10-10 DA52T レイソウレイトウ white MT5 99000 KM 3 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK レイソウレイトウ DA52T 60247 USS Yokohama 2013-10-08 DA52T レイソウレイトウ white MT5 158000 KM R 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 252 CAA Gifu 2013-10-08 DA52T 3ポウカイ white F5 39000 KM RA 1000 58000 NOT SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3121 JU Aichi 2013-10-10 DA52T white 5F 93000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8557 JU Aichi 2013-10-10 DA52T white FAT 147000 KM 2 7000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 7446 CAA Gifu 2013-10-08 DA52T KA white F5 29000 KM 4 5000 126000 SOLD
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3038 TAA Kyushu 2013-10-15 DA52T white F5 67000 KM RA 10000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 6563 USS R-Nagoya 2013-10-14 DA52T KA white MT5 220000 KM *** 15000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1023 JU Mie 2013-10-15 DA52T white F5 65000 KM 3 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 352 CAA Gifu 2013-10-15 DA52T KU white F5 105000 KM R 10000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1093 JU Tokyo 2013-10-14 DA52T white F5 164000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6591 USS R-Nagoya 2013-10-14 DA52T white MT5 219000 KM *** 15000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 65011 USS Yokohama 2013-10-15 DA52T white MT5 212000 KM *** 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7595 TAA Hiroshima 2013-10-15 DA52T white F5 141000 KM R 30000 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 52 USS R-Nagoya 2013-11-04 DA52T white MT5 102000 KM 4 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 54 JU Shizuoka 2013-11-05 DA52T white F5 157000 KM 3 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1236 USS Shizuoka 2013-11-02 DA52T white MT5 108000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1098 JU Tokyo 2013-11-04 DA52T white F5 164000 KM 3.5 0 0
2000 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1535 JU Tokyo 2013-11-04 DA52T white F5 191000 KM 3 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7069 TAA Kinki 2013-11-19 DA52T white F5 170000 KM 3 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7913 TAA Shikoku 2013-11-19 DA52T white F5 93000 KM R 70000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 40094 JU Gifu 2013-11-16 DA52T KA white F5 44000 KM R 10000 125000 SOLD BY NEGO
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KC DA52T 3144 JU Tokyo 2013-11-18 DA52T KC white F5 64000 KM RS 14000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 118 USS R-Nagoya 2013-11-18 DA52T white MT5 49000 KM 3 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1262 USS Shizuoka 2013-11-16 DA52T white MT5 44000 KM 3.5 50000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 300 BCN 2013-09-25 DA52T white 5MT 17000 KM 3.5 0 135000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 8296 USS Shizuoka 2013-11-16 DA52T KA white MT5 31000 KM 4 60000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8121 JU Aichi 2013-09-26 DA52T white 5F 50000 KM R35 7000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK ダンプ DA52T 1008 JU Aichi 2013-11-21 DA52T ダンプ white 5F 36000 KM 3 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8505 LAA Shikoku 2013-09-25 DA52T white F5 29000 KM 3.5 30000 69000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 8270 Hanaten Osaka 2013-09-26 DA52T 3ポウカイ white F5 33000 KM RA 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウ DA52T 164 ARAI Bayside 2013-09-27 DA52T 3ポウ grey F5 109000 KM 3 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK フメイ DA52T 38 BAYAUC 2013-09-25 DA52T フメイ white FAT 130000 KM 0 60000 0 NOT SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7 BCN 2013-07-17 DA52T white F5 33000 KM 3.5 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA 3ポウカイ DA52T 1149 Hanaten Osaka 2013-09-26 DA52T KA 3ポウカイ white F5 42000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7638 TAA Hiroshima 2013-07-16 DA52T white F5 82000 KM RA 17000 74000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 1005 HERO 2013-09-25 DA52T KA white F5 94000 KM 3.5 30000 90000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA 3ポウ DA52T 2089 JU Aichi 2013-07-18 DA52T KA 3ポウ white 5F 52000 KM R35 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1027 USS Kobe 2013-09-25 DA52T white MT5 99000 KM 3.5 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK 3方開 DA52T 6022 KAA Kyoto 2013-07-17 DA52T 3方開 white F5 14000 KM R 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 71 SAA Hamamatsu 2013-09-26 DA52T white F5 40000 KM 3 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7678 TAA Hiroshima 2013-07-16 DA52T white F5 246000 KM R 50000 50000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 60296 USS Osaka 2013-09-27 DA52T KA white MT5 132000 KM 3 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK タンフ DA52T 2012 USS Kobe 2013-07-17 DA52T タンフ white MT5 77000 KM R 50000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA 3ポウカイ DA52T 4074 JU Aichi 2013-09-26 DA52T KA 3ポウカイ white 5F 95000 KM 3.5 13000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3679 TAA Shikoku 2013-07-16 DA52T white F5 138000 KM RA 1000 0 NOT SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 8749 JU Aichi 2013-09-26 DA52T KA white AT 44000 KM 3.5 7000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1026 USS Shizuoka 2013-11-16 DA52T white MT5 120000 KM RA 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 474 BCN 2013-09-25 DA52T white 5 34000 KM 3 10000 67000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 85377 USS Tokyo 2013-11-14 DA52T white MT5 20000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 87 JU Hiroshima 2013-09-26 DA52T white F5 56000 KM R 70000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 105 SAA Hamamatsu 2013-11-14 DA52T white F5 36000 KM 3.5 30000 114000 NOT SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3085 JU Hiroshima 2013-09-26 DA52T white F5 14000 KM 3.5 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 9007 TAA Yokohama 2013-11-16 DA52T white F5 65000 KM R 15000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 142 USS Saitama 2013-11-15 DA52T white MT5 69000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 80253 USS Nagoya 2013-11-15 DA52T KA white MT5 8000 KM 4 1000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3041 USS Tokyo 2013-11-14 DA52T white MT5 45000 KM R 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6009 USS Kobe 2013-11-13 DA52T white MT5 95000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8326 USS Okayama 2013-11-16 DA52T white MT5 245000 KM 3 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KC 3ポウカイ DA52T 2073 JU Aichi 2013-11-14 DA52T KC 3ポウカイ white 5F 47000 KM R4 0 184000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 149 ARAI Oyama 2013-11-14 DA52T white F5 43000 KM 3 170000 0 NOT SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 2062 JU Aichi 2013-11-14 DA52T 3ポウカイ white 5F 95000 KM 3.5 0 72000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2015 USS Shizuoka 2013-11-16 DA52T white MT5 88000 KM *** 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4044 JU Fukuoka 2013-11-15 DA52T white F5 48000 KM R 4000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KU DA52T 43390 HAA Kobe 2013-11-16 DA52T KU white F5 83000 KM RA 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3145 USS Tokyo 2013-10-31 DA52T white MT5 20000 KM 4 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3037 USS Tokyo 2013-10-31 DA52T white MT5 20000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK 2WD DA52T 1234 KCAA Ebino 2013-10-30 DA52T 2WD white F5 68000 KM R 95000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 230 BAYAUC 2013-10-30 DA52T KA white 5F 145000 KM 3.5 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1042 KCAA Ebino 2013-10-30 DA52T white F5 135000 KM 3.5 78000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6014 LAA Shikoku 2013-10-30 DA52T white F5 92000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1032 KAA Kyoto 2013-10-30 DA52T white FAT 113000 KM 3.5 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 3040 USS Tokyo 2013-10-31 DA52T KA white MT5 71000 KM 3 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1023 USS Shizuoka 2013-11-09 DA52T white MT5 37000 KM 3.5 20000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 123 USS R-Nagoya 2013-11-11 DA52T white MT5 126000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1180 USS Shizuoka 2013-11-09 DA52T white MT5 120000 KM RA 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8211 USS Okayama 2013-11-09 DA52T white MT5 59000 KM 3.5 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK タンフ DA52T 8324 USS Okayama 2013-11-09 DA52T タンフ white MT5 114000 KM 3 60000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7288 TAA Kinki 2013-11-12 DA52T white F5 115000 KM 3 5000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 5173 USS R-Nagoya 2013-11-11 DA52T white MT5 84000 KM *** 1000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 7048 CAA Gifu 2013-11-12 DA52T KA white F5 161000 KM 3.5 14000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 59 BCN 2013-11-13 DA52T white F5 61000 KM 3.5 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK タ ホ DA52T 185 USS Yokohama 2013-11-12 DA52T タ ホ pearl MT5 30000 KM 4 50000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 203 USS R-Nagoya 2013-11-11 DA52T white MT5 73000 KM R 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7007 TAA Kinki 2013-11-12 DA52T white F5 170000 KM 3 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 3122 JU Nara 2013-12-07 DA52T KA white F5 51000 KM R 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 186 SAA Hamamatsu 2013-12-05 DA52T white F5 69000 KM 3.5 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 83073 USS Tokyo 2013-12-05 DA52T blue MT5 76000 KM *** 40000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 80255 USS Nagoya 2013-12-06 DA52T KA white MT5 20000 KM 4.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 298 JU Hiroshima 2013-12-05 DA52T white F5 102000 KM 3 35000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 40024 JU Gifu 2013-12-07 DA52T white F5 42000 KM 4 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4210 TAA Chubu 2013-12-05 DA52T white F5 67000 KM 3.5 50000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウ DA52T 4088 JU Kanagawa 2013-12-05 DA52T 3ポウ white F5 59000 KM 3.5 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 90393 CAA Chubu 2013-10-09 DA52T KA white F5 129000 KM RA 11000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8372 JU Aichi 2013-10-10 DA52T white 5F 148000 KM 3.5 7000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK 3ポウカイ DA52T 2012 JU Aichi 2013-12-05 DA52T 3ポウカイ white 5F 50000 KM R35 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 85650 USS Tokyo 2013-10-10 DA52T white MT5 49000 KM 3 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3781 TAA Shikoku 2013-10-08 DA52T white F5 131000 KM 2 10000 55000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 125 HERO 2013-10-09 DA52T KA white F5 94000 KM 3.5 2000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 223 BCN 2013-10-09 DA52T white F5 128000 KM R 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2255 JU Ibaraki 2013-10-09 DA52T white F5 158000 KM 3 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3021 JU Hiroshima 2013-10-10 DA52T white F5 14000 KM 3.5 5000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA 3ポウ DA52T 5072 BAYAUC 2013-10-09 DA52T KA 3ポウ white 5F 120000 KM 0 1000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3023 LAA Shikoku 2013-10-09 DA52T white F5 92000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 639 HERO 2013-10-09 DA52T KA white F5 114000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7312 TAA Kinki 2013-10-08 DA52T white F5 166000 KM RA 10000 0 NOT SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA三方開 AC付 DA52T 1292 LAA Kansai 2013-10-10 DA52T KA三方開 AC付 white 5F 106000 KM R 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 46 CAA Gifu 2013-10-15 DA52T KA white F5 45000 KM RA 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 6068 BCN 2013-10-09 DA52T white F5 85000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 5371 Honda Kansai 2013-10-14 DA52T KA white FAT 131000 KM R 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7056 TAA Kinki 2013-10-08 DA52T white F5 117000 KM RA 10000 64000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 33 JU Shizuoka 2013-10-15 DA52T white F5 118000 KM R 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK フメイ DA52T 120 BAYAUC 2013-10-09 DA52T フメイ white 5F 164000 KM 0 30000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8261 JU Aichi 2013-10-17 DA52T white 5F 62000 KM 3.5 7000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 5520 TAA Kinki 2013-10-08 DA52T white F5 118000 KM 3.5 10000 61000 SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 116 USS R-Nagoya 2013-10-14 DA52T white MT5 93000 KM 4 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1204 KCAA Ebino 2013-10-09 DA52T white F5 107000 KM 3 12000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 7985 TAA Shikoku 2013-10-15 DA52T white F5 132000 KM R 50000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 2117 JU Aichi 2013-10-10 DA52T white 5F 117000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8322 JU Aichi 2013-10-17 DA52T white 5F 84000 KM 3 7000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4607 JU Yamaguchi 2013-10-08 DA52T white F5 51000 KM 3.5 10000 0 NOT SOLD
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 4017 TAA Chubu 2013-10-17 DA52T white F5 60000 KM 3.5 60000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 1263 IAA Osaka 2013-10-09 DA52T white F5 113000 KM 3.5 1000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8169 JU Aichi 2013-10-17 DA52T white 5F 54000 KM R35 7000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 8174 USS Shizuoka 2013-11-02 DA52T white MT5 38000 KM R 39000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KC DA52T 10221 USS Kyushu 2013-11-02 DA52T KC white MT5 55000 KM R 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 180 USS R-Nagoya 2013-11-04 DA52T white MT5 126000 KM 3.5 0 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK KA DA52T 7230 CAA Gifu 2013-11-05 DA52T KA white F5 161000 KM 3.5 70000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 37 USS Gunma 2013-11-02 DA52T white MT5 49000 KM 3.5 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3062 CAA Gifu 2013-11-05 DA52T white F5 29000 KM R 10000 0
1999 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 3126 TAA Hiroshima 2013-11-05 DA52T white F5 87000 KM 3 10000 0
0 SUZUKI CARRY TRUCK DA52T 60090 USS Yokohama 2013-10-15 DA52T white MT5 52000 KM R 0 0