SUBARU SAMBAR KS3 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->SUBARU->SAMBAR->KS3

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
1999 SUBARU SAMBAR KS3 6249 JU Yamaguchi 2013-10-08 KS3 white F5 111000 KM 3.5 10000 0
1998 SUBARU SAMBAR スペシャル KS3 43016 HAA Kobe 2013-09-28 KS3 スペシャル white FA 108000 KM 3.5 77777000 0
1998 SUBARU SAMBAR KS3 2013 USS Okayama 2013-09-28 KS3 white MT5 96000 KM 4 10000 0
1998 SUBARU SAMBAR ? オートマチック KS3 60878 HAA Kobe 2013-09-28 KS3 ? オートマチック white FA 73000 KM 3.5 10000 0
1998 SUBARU SAMBAR KS3 87337 USS Tokyo 2013-08-29 KS3 white FAT 242000 KM 3.5 0 0
1998 SUBARU SAMBAR KS3 289 JU Hiroshima 2013-10-03 KS3 white F5 191000 KM R 28000 0
1998 SUBARU SAMBAR KS3 30236 CAA Chubu 2013-10-09 KS3 white F5 36000 KM 4 10000 0
1998 SUBARU SAMBAR KS3 111 JU Hiroshima 2013-10-10 KS3 white F5 191000 KM R 28000 0
1998 SUBARU SAMBAR KS3 104 JU Hiroshima 2013-12-05 KS3 white F5 94000 KM RS 85000 0
1998 SUBARU SAMBAR KS3 1029 KCAA Ebino 2013-11-06 KS3 white F5 134000 KM 3.5 25000 0
1998 SUBARU SAMBAR タンクシャ KS3 2087 JU Aichi 2013-09-19 KS3 タンクシャ white 5F 75000 KM R35 0 42000 NOT SOLD
1998 SUBARU SAMBAR スペシャル KS3 43190 HAA Kobe 2013-09-21 KS3 スペシャル white FA 108000 KM 3.5 0 0
1998 SUBARU SAMBAR ? オートマチック KS3 60521 HAA Kobe 2013-09-21 KS3 ? オートマチック white FA 73000 KM 3.5 10000 0
1997 SUBARU SAMBAR SDX クラシック KS3 6113 BCN 2013-08-07 KS3 SDX クラシック silver F5 102000 KM 4 10000 0
1997 SUBARU SAMBAR STD スペシャル 3ポウ KS3 1195 KCAA Ebino 2013-11-06 KS3 STD スペシャル 3ポウ white F5 96000 KM 3.5 0 0
1997 SUBARU SAMBAR クラシック KS3 226 JU Shizuoka 2013-07-09 KS3 クラシック silver F5 166000 KM 3 0 16000 SOLD
1997 SUBARU SAMBAR KS3 1080 KCAA Fukuoka 2013-07-11 KS3 white F5 91000 KM 3 10000 0
1997 SUBARU SAMBAR KS3 6482 USS R-Nagoya 2013-10-14 KS3 white MT5 174000 KM *** 15000 0
1997 SUBARU SAMBAR KS3 9072 TAA Kantou 2013-09-19 KS3 white F5 72000 KM R 12000 0
1996 SUBARU SAMBAR SDX KS3 7133 USS Gunma 2013-09-28 KS3 SDX white MT5 45000 KM R 10000 0
1996 SUBARU SAMBAR タンク車 KS3 3159 Isuzu Kyushu 2013-07-25 KS3 タンク車 white F5 9000 KM 3 180000 0
1996 SUBARU SAMBAR タンクシャ KS3 3031 TAA Kyushu 2013-07-23 KS3 タンクシャ white F5 9000 KM 3.5 10000 67000 NOT SOLD
1996 SUBARU SAMBAR SDX クラシック KS3 5004 BAYAUC 2013-07-24 KS3 SDX クラシック silver (2 tones) 5F 75000 KM 0 10000 0
1996 SUBARU SAMBAR SDX クラシック KS3 5010 BAYAUC 2013-08-07 KS3 SDX クラシック silver (2 tones) 5F 75000 KM 0 10000 0
1996 SUBARU SAMBAR イッパツ セイヤク KS3 7054 LAA Shikoku 2013-07-10 KS3 イッパツ セイヤク white F5 69000 KM 3.5 7777000 0
1996 SUBARU SAMBAR SDX クラシック KS3 1425 IAA Osaka 2013-07-10 KS3 SDX クラシック silver F5 75000 KM R 1000 0
1996 SUBARU SAMBAR KS3 6292 JU Miyagi 2013-09-20 KS3 white 5 54000 KM 3.5 50000 0
1996 SUBARU SAMBAR KS3 156 USS Saitama 2013-09-20 KS3 white MT5 59000 KM 3.5 0 0
1995 SUBARU SAMBAR KS3 10582 USS Kyushu 2013-09-28 KS3 beige two-tone FAT 64000 KM 4 70000 0
1995 SUBARU SAMBAR KS3 8980 JU Aichi 2013-08-29 KS3 white 5F 30000 KM R35 7000 0
1995 SUBARU SAMBAR フメイ KS3 129 BAYAUC 2013-10-02 KS3 フメイ white 5F 80000 KM 3 40000 0
1995 SUBARU SAMBAR STD KS3 154 BAYAUC 2013-10-09 KS3 STD white 5F 90000 KM 3.5 10000 0
1995 SUBARU SAMBAR KS3 1046 JU Shizuoka 2013-12-03 KS3 white F5 66000 KM 3.5 0 0
1995 SUBARU SAMBAR SDX Sチャージャー KS3 7090 CAA Gifu 2013-10-08 KS3 SDX Sチャージャー white AT 62000 KM 4 8000 28000 SOLD
1995 SUBARU SAMBAR KS3 9555 USS Fukuoka 2013-10-09 KS3 white MT5 67000 KM 3 8000 0
1995 SUBARU SAMBAR フメイ KS3 143 BAYAUC 2013-10-09 KS3 フメイ white 5F 80000 KM 3 40000 0
1995 SUBARU SAMBAR VWフェイス KS3 833 JU Saitama 2013-08-27 KS3 VWフェイス brown FA 126000 KM 3.5 20000 0
1995 SUBARU SAMBAR KS3 5010 USS Saitama 2013-09-20 KS3 white MT5 103000 KM 3.5 0 0
1995 SUBARU SAMBAR KS3 3309 USS Saitama 2013-09-20 KS3 white MT5 38000 KM 3 0 0
1994 SUBARU SAMBAR パワ-ゲートツキ KS3 4270 TAA Kyushu 2013-07-23 KS3 パワ-ゲートツキ cream F5 69000 KM 3 100000 0 NOT SOLD
1994 SUBARU SAMBAR パワ-ゲートツキ KS3 4165 TAA Kyushu 2013-07-09 KS3 パワ-ゲートツキ cream F5 69000 KM 3 100000 0 NOT SOLD
1993 SUBARU SAMBAR 3ポウ HR KS3 573 BCN 2013-07-24 KS3 3ポウ HR white F5 116000 KM 3.5 0 0
1993 SUBARU SAMBAR KS3 6218 USS R-Nagoya 2013-12-02 KS3 white MT5 63000 KM *** 15000 0
1993 SUBARU SAMBAR KS3 4530 JU Saitama 2013-10-08 KS3 white F5 124000 KM R 13000 0
1993 SUBARU SAMBAR KS3 4152 TAA Kyushu 2013-10-08 KS3 white F5 129000 KM R 50000 0
1993 SUBARU SAMBAR KS3 272 BCN 2013-12-04 KS3 white F5 41000 KM R 21000 0
1993 SUBARU SAMBAR KS3 90079 CAA Chubu 2013-08-07 KS3 white F5 29000 KM 4 10000 0
1993 SUBARU SAMBAR サンポウ KS3 1623 JU Tokyo 2013-08-05 KS3 サンポウ silver F5 129000 KM 3 19000 0 NOT SOLD
1993 SUBARU SAMBAR KS3 4555 JU Saitama 2013-11-05 KS3 white F5 62000 KM R 13000 15000 SOLD
1993 SUBARU SAMBAR STD スペシャル KS3 8154 LAA Shikoku 2013-11-06 KS3 STD スペシャル white F5 83000 KM 3.5 7000 0
1993 SUBARU SAMBAR KS3 8294 LAA Shikoku 2013-11-06 KS3 white F5 133000 KM R 10000 0
1993 SUBARU SAMBAR KS3 1032 KCAA Fukuoka 2013-11-07 KS3 white F5 129000 KM R 12000 0
1992 SUBARU SAMBAR KS3 76 HERO 2013-07-24 KS3 white F5 101000 KM 3.5 0 0
1992 SUBARU SAMBAR SDX KS3 5057 KAA Kyoto 2013-10-02 KS3 SDX white F5 30000 KM 3.5 50000 0
1992 SUBARU SAMBAR SDX KS3 26 LAA Kansai 2013-08-08 KS3 SDX white 5F 30000 KM 3.5 0 0
1992 SUBARU SAMBAR KS3 58 HERO 2013-07-10 KS3 white F5 101000 KM 3.5 15000 0
1991 SUBARU SAMBAR KS3 1081 KCAA Ebino 2013-07-24 KS3 white F5 119000 KM 3.5 10000 0
1991 SUBARU SAMBAR KS3 9097 TAA Kantou 2013-08-29 KS3 white F5 39000 KM 3 10000 0
1991 SUBARU SAMBAR KS3 6095 JU Tokyo 2013-08-05 KS3 white F5 51000 KM 3 12000 15000 SOLD
1991 SUBARU SAMBAR KS3 223 JU Hiroshima 2013-11-07 KS3 white F5 86000 KM 3.5 16000 0
1991 SUBARU SAMBAR KS3 87131 USS Tokyo 2013-07-11 KS3 white MT5 97000 KM 3 0 0
1991 SUBARU SAMBAR KS3 60585 USS Yokohama 2013-07-09 KS3 white MT5 96000 KM 3.5 0 0
1991 SUBARU SAMBAR KS3 1075 KCAA Ebino 2013-07-10 KS3 white F5 119000 KM 3.5 12000 0
1991 SUBARU SAMBAR KS3 3061 JU Hiroshima 2013-09-19 KS3 white F5 86000 KM 3.5 30000 0 NOT SOLD
1990 SUBARU SAMBAR エイノウ KS3 37 USS R-Nagoya 2013-08-26 KS3 エイノウ white MT5 22000 KM 4 0 0
1990 SUBARU SAMBAR KS3 1246 IAA Osaka 2013-08-28 KS3 white (2 tones) F5 12000 KM 3 1000 0
1990 SUBARU SAMBAR KS3 4112 JU Fukuoka 2013-09-20 KS3 white F5 79000 KM 3 4000 0